Faktura / Gwarancja. W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowy ECUCENTRE.COM, widniejący pod adresem internetowym www.ecucentre.com, jest „Promix” Przemysław Pasiut z siedzibą w Polsce miasto: Częstochowa, ul. Zaciszańska 28, NIP PL949-18-94-921, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.2. Adres korespondencyjny firmy:

Promix, ul. Zaciszańska 28, 42-200 Częstochowa, Polska tel. 533 347 457 mail: autmotiveelectronics@outlook.com

1.3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają uchybień lub błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane po powzięciu przez sklep internetowy informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, należy skontaktować się ze sklepem internetowym.

1.5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez sklep internetowy.

1.6. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne i osoby prawne zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne i osoby prawne niespełniające tych warunków ponoszą pełną odpowiedzialność wobec sklepu internetowego za szkody wyrządzone ich działaniem.

1.7. ECUCENTRE.COM zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności do przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

1.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

§ 2. Składanie zamówień

2.1. Oferowane w sklepie produkty są produktami używanymi lub fabrycznie nowymi, legalnie wprowadzonymi na rynek polski.

2.2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.ecucentre.com są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) podane są w złotych polskich lub w innej walucie. Podane ceny nie obejmują kosztów związanych z wysyłką.

2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej. Zamówienia złożone po godz. 18 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.3.1. O złożeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy płatności, Klient zostaje poinformowany przez sklep poprzez e-mail. O przyjęciu zamówienia do realizacji sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.3.2. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych numer telefonu, umożliwiający naszym pracownikom weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.

2.4. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.

§3. Terminy realizacji

3.1. Wysyłkę towaru realizujemy w przeciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy Promix w przypadku, gdy towar jest dostępny w magazynie głównym.

3.2. W uzasadnionych przypadkach sklep może odmówić realizacji potwierdzonego zamówienia.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za przesyłkę zależna jest od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności oraz cennika Poczty Polskiej, firm kurierskich.

4.2. Koszty transportu i wysyłki ponosi Klient.

4.3. Doręczenie towaru następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta możemy wysłać towar za granicę, jednak koszt transportu jest wtedy ustalany indywidualnie.

4.4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 

§ 5. Formy płatności

5.1. Przelew - należną kwotę regulują Państwo przelewem na nasz rachunek bankowy. Towar jest wysłany po wpływie środków na nasze konto:

"PROMIX" Pasiut Przemysław, Alior Bank konto nr: PL82 2490 0005 0000 4600 7545 9324 SWIFT: ALBPPLPWXXX 
ul. Zaciszańska 28, 42-202 Częstochowa

5.2. Płatność za pośrednictwem Przelewy24.pl lub Paypal umożliwia wykonanie płatności za pośrednictwem karty płatniczej lub w formie szybkiego przelewu.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
6.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy automotiveelectronics@outlook.com .Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy

6.2. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia towaru przez kuriera.

6.3. Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6.4. W miarę możliwości prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (paragon).
6.5. Klient dostarcza towar na swój koszt, na adres firmy: „PROMIX” ul. Zaciszańsk 28, 42-202 Czestochowa

6.6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
oprócz kosztów związanych z odesłaniem towaru, na numer rachunku bankowego, który został podany przez klienta.
6.7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na aukcji,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.8. W przypadku, gdy towar został zakupiony na fakturę VAT, do klienta zostanie wysłana korekta faktury VAT.
6.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo
umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy
są przedsiębiorcami.
6.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie
poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. art. 12 ust. 1 pkt 9.)

6.11. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6.12. Przy wymianie towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient.

6.14. Wymiana towaru możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się z ECUCENTRE.COM

§ 7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Sklep ECUCENTRE.COM dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji

8.1. ECUCENTRE.COM odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres: „Promix” Przemysław Pasiut, ul. Zaciszańska 28, 42-202 Częstochowa podany w górnej części Regulaminu, na koszt ECUCENTRE.COM.

8.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ECUCENTRE.COM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ECUCENTRE.COM albo ECUCENTRE.COM nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

8.4. ECUCENTRE.COM rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ECUCENTRE.COM nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ECUCENTRE.COM. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

8.5. Na podstawie art. 557 k.c. sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

informacje o jednostce

§ 9. Dane osobowe Klientów

9.1. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych.

9.2. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji, jak również realizowania zamówień Klienta w sklepie internetowym www.ecucentre.com. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Do prawidłowej realizacji zamówień w Sklepie niezbędne są następujące dane:
imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail, numer telefonu komórkowego.

Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści:

- wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta,

- informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

- informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

- treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu:

- informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

- informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym,

- wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

9.3. Administratorem danych osobowych Klienta jest „Promix” Przemysław Pasiut z siedzibą w Częstochowie ul. Zaciszańska 28.

9.4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

9.5. Klienci sklepu internetowego www.ecucentre.com mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

9.6. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie ecucentre.com. Rejestracja w naszym sklepie oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

9.7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa odpowiedni, w zakresie celu, któremu ma służyć, do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

9.8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Załącznik 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

„Promix” Przemysław Pasiut

ul. Zaciszańska 28

42-202 Częstochowa
ecucentre.com


 


Ja .................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..............................................
Numer oferty: ...........................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ................................. Data odbioru: .................................

Imię i nazwisko ....................................................................
Adres ..........................................................................................
Data ............................................................................................

Skontaktuj się z nami